Voorwaarden

Algemene voorwaarden van F.K. Hekwerken B.V., handelend middels de webshop Degelijk Buitenleven en onderliggende webshops.

Algemene voorwaarden van F.K. HEKWERKEN B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82872074:

1 Begripsbepalingen
1.1 Algemene voorwaarden: de onderhavige voorwaarden, hierna te noemen AV;
1.2 FK: FK Hekwerken B.V. en de aan haar gelieerde bedrijfsactiviteiten, zoals nader genoemd onder punt 1.8;
1.3 Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon, eventueel handelend in de uitvoering van een beroep of bedrijf, die met FK een overeenkomst heeft gesloten, ook wel koper of klant genoemd;
1.4 Overeenkomst: de overeenkomst zoals tot stand gekomen door aanbod en aanvaarding van opdrachtgever en FK, waarvan de AV een onlosmakelijk
onderdeel uitmaken; 
1.5 Partijen: FK en opdrachtgever, gezamenlijk of apart;
1.6 Dienst: het totaal van de tussen FK en opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden, te leveren diensten en producten, o.a. bestaande uit het leveren, installeren, vervaardigen en onderhouden van diverse soorten hekwerken, zoals inrijpoorten, looppoorten, budgethekwerken, houtlookhekwerken, openings- en sluitinstallaties (mechanisch, elektrisch, hydraulisch, elektronisch), alsmede afdekkers, poeren, tuinmuren, verlichting, brievenbussen etc. ;
1.7 Schriftelijk: onder schriftelijk valt naast beschreven en ondertekend papier ook email voor zover de afkomst en de integriteit van deze berichten voldoende vaststaat en kan worden vastgesteld, dat de andere partij de elektronisch communicatie heeft ontvangen;
1.8: Website: www.fkhekwerken.nl, www.degelijk-hekwerken.nl, www.degelijkpoeren.nl, www.degelijkafdekkers.nl, www.degelijk-buitenleven.nl, www.poeren.com

2 Toepasselijkheid en interpretatie

2.1 Deze AV zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst tussen FK en opdrachtgever; 2.2 De AV zijn eveneens van toepassing op alle volgende overeenkomsten tussen FK en opdrachtgever, indien opdrachtgever de gelding van deze AV in eerdere overeenkomsten met FK heeft aanvaard;
2.3 Afwijkingen en aanvullingen van de AV en/of overeenkomst en/of voorwaarden gesteld door opdrachtgever, die afwijken van of die niet voorkomen in deze AV, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen; 2.4 Bij tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten geldt de rangorde:
a) aanvullende schriftelijke afspraken, b) de overeenkomst, c) de AV; 2.5 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door FK uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

3 Brochures, offertes, aanbod en aanvaarding
3.1 Alle door of namens FK aan opdrachtgever ter beschikking gestelde catalogi, brochures en algemene beschrijvingen van producten en diensten zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen; 
3.2 Alle door of namens FK gedane offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen steeds worden ingetrokken, zolang niet naar aanleiding van die offertes /aanbiedingen verstrekte opdrachten door FK zijn aanvaard, tenzij bij de offerte of bij het aanbod uitdrukkelijk een termijn van aanvaarding is genoemd;
3.3 Opdrachten die aan FK worden gegeven, hetzij rechtstreeks dan wel via vertegenwoordigers of via andere tussenpersonen, binden FK pas nadat FK deze opdracht schriftelijk heeft aanvaard en bevestigd. Bij gebreke van een opdrachtbevestiging blijkt de totstandkoming van de overeenkomst uit het uitvoering geven dan wel voorbereiden door FK van de dienst;
3.4 Indien opdrachtgever de offerte/het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt FK onverwijld langs elektronische weg de ontvangst en aanvaarding
daarvan. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. Is de ontvangst van de aanvaarding door FK bevestigd, dan kan de tot stand gekomen overeenkomst slechts worden gewijzigd en/of geannuleerd met toestemming van FK en op de door FK te stellen voorwaarden;
3.5 In het geval van annulering zal opdrachtgever een redelijke vergoeding aan FK moeten voldoen, voor het door FK geleden verlies en/of de gederfde inkomsten, tenzij schriftelijk anders tussen opdrachtgever en FK is afgesproken; 
3.6 FK behoudt zich het recht voor, opdrachten te weigeren, zonder motivatie;
3.7 Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle (technische) informatie, beslissingen en gegevens die nodig zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tijdig aan FK worden verstrekt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan.

4 Beeindiging overeenkomst
4.1 Wanneer FK met opdrachtgever een overeenkomst sluit voor de duur van één of meerdere specifieke diensten, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de dienst, tot aan de afronding van de dienst; 
4.2 Wanneer FK met opdrachtgever een onderhoudscontract afsluit, (een duurovereenkomst), eindigt deze door opzegging, met een opzegtermijn van 1 maand;
4.3 Wanneer het gaat om een overeenkomst voor de duur van één of meerdere specifieke diensten, zoals omschreven in lid 1, kan opdrachtgever, handelend in uitvoering van een beroep of bedrijf enkel opzeggen wegens gewichtige redenen; 4.4 In elk geval van opzegging zal opdrachtgever de voor de gehele dienst geldende prijs moeten betalen. De door opdrachtgever verschuldigde prijs wordt berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die FK over de gehele dienst zou hebben gemaakt;
4.5 Een overeenkomst kan direct, zonder opzegtermijn, worden opgezegd door FK, indien opdrachtgever failliet is verklaard of surseance van betaling is verleend;
4.6 Voor reeds door FK verzorgde diensten vóór het einde van de overeenkomst blijven de bedragen onverminderd verschuldigd en worden op het moment van beëindiging direct opeisbaar; 
4.7 Verplichtingen die naar hun aard ook na het einde van de overeenkomst voortduren, blijven ook na het einde van de overeenkomst onverminderd van kracht en zijn van toepassing op opdrachtgever en diens rechtsopvolgers; 4.8 Bij beëindiging van de overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

5 Vergoeding, betaling en prijzen
5.1 Opdrachtgever betaalt FK de vergoeding voor de dienst, zoals in de overeenkomst is vermeld;
5.2 Opdrachtgever dient te betalen binnen 14 dagen na aflevering en/of oplevering van de geleverde dienst, zonder enig beroep op compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en schriftelijk door FK is bevestigd. 
5.3 Alle bedragen zijn inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld;
5.4 Indien door FK tussentijdse betaling van opdrachtgever wordt verlangd en dit met opdrachtgever is overeengekomen, bijvoorbeeld voor diensten die een langere bewerkingstijd vereisen, of een gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde order, zullen de tussentijdse betaaltermijnen in de overeenkomst worden vastgelegd; 
5.5 Het is FK toegestaan om bij vooruitbetaling te factureren;
5.6 Na het ongebruikt verstrijken van de betalingstermijn van 14 kalenderdagen, is de wettelijke rente verschuldigd naar het regime van artikel 6: 119 of 119a BW. FK is gerechtigd om alle kosten -gerechtelijk als buitengerechtelijk- gemoeid met het verkrijgen van voldoening van het verschuldigde op opdrachtgever te verhalen;
5.7 Indien een vergoeding is gebaseerd op door opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist, dan heeft FK het recht om de vergoeding hierop aan te passen, ook nadat de overeenkomst reeds tot stand is gekomen; 
5.8 FK is gerechtigd, alvorens de overeenkomst uit te voeren of daarmee door te gaan, te verlangen dat opdrachtgever voldoende zekerheid verstrekt dat deze zijn verplichting tot betaling kan en zal nakomen. Zekerheid kan door middel van, maar niet uitsluitend, een aanbetaling, een waarborg of een bankgarantie ten gunste van FK. Opdrachtgever zal medewerking verlenen bij een dergelijk onderzoek c.q. verzoek; 
5.9 De overeengekomen prijs tussen FK en opdrachtgever is bindend. FK heeft echter de mogelijkheid om na het sluiten van de overeenkomst de overeengekomen prijzen te verhogen als gevolg van externe omstandigheden, zoals bijvoorbeeld verhoging van rechten/accijnzen, prijsstelling van leveranciers, verzekeringspremies etc. In het geval van een prijsverhoging van de overeengekomen prijs door FK binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de opdrachtgever, niet handelend in de uitvoering van een beroep of bedrijf, het recht de overeenkomst binnen een maand te ontbinden; 
5.10 Meerwerk, ontstaan op aangeven en initiatief van opdrachtgever, zal FK het recht geven om een dienovereenkomstige prijsverhoging aan opdrachtgever in rekening te brengen, welke prijsverhoging door opdrachtgever zal moeten worden voldaan. 

6 Uitvoering van de overeenkomst
6.1 FK zal na totstandkoming van de overeenkomst de dienst uitvoeren met ingang van de in de overeenkomst genoemde ingangsdatum, mits in het geval van vooruitbetaling, aan de betalingsverplichtingen is voldaan; 
6.2 Indien FK de dienst niet binnen de overeengekomen termijn kan uitvoeren, stelt zij opdrachtgever daarvan in kennis. Opdrachtgever kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden;
6.3 De dienst wordt door FK naar eigen inzicht uitgevoerd, maar in elk geval naar behoren en met volledige inzet, inzicht en kennis. Opdrachtgever erkent, dat hij geen instructiebevoegdheid heeft ter zake van de door FK uit te voeren diensten;
6.4 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, meer in het bijzonder de gegevens met betrekking tot de bodemgesteldheid, leidingen etc., waarvan FK aangeeft dat 
deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van de opdracht, tijdig aan FK worden verstrekt;
6.5 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft FK het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, overeenkomstig art. 7:751 De AV zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de overeenkomst verrichten. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn voor rekening van opdrachtgever; 
6.6 FK is niet gehouden om werkzaamheden van door opdrachtgever aangewezen derden te laten verrichten;

7 Medewerking door de opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat bodemgesteldheid (inclusief aanwezige ondergrondse leidingen) waarop de dienst (werkzaamheden) moeten worden uitgevoerd, zodanig goed is, dat FK zijn dienst kan uitvoeren en FK hiervan geen hinder ondervindt;
7.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen, dat alle gegevens en bescheiden, welke FK overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de dienst, tijdig en in de door FK gewenste vorm en wijze aan FK ter beschikking worden gesteld; 
7.3 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat FK direct wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de dienst van belang kunnen zijn; 
7.4 Tenzij uit de aard van de dienst of overeenkomst anders blijkt, is opdrachtgever verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de aan FK ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van door opdrachtgever ingeschakelde derden afkomstig zijn;
7.5 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat FK, bij werkzaamheden op locatie van opdrachtgever, wordt voorzien van alle faciliteiten die naar het oordeel van FK noodzakelijk of nuttig zijn, om de overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke en/of gangbare) vereisten;
7.6 Tenzij uit de aard van de dienst of overeenkomst anders blijkt, zal opdrachtgever het door FK noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde FK in staat te stellen de werkzaamheden kunnen te verrichten;
7.7 De uit de vertraging in de uitvoering van de dienst voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte en noodzakelijke gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn volledig voor rekening van opdrachtgever;

8 Eigendomsvoorbehoud en risico-overgang
8.1 Alle door FK aan opdrachtgever te leveren en geleverde diensten/zaken blijven eigendom van FK, totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens FK heeft voldaan, daaronder begrepen -maar niet beperkt- tot door FK direct of indirect geleden of te lijden schade, rente en kosten, alsmede schade ter zake van waarde vermindering van de geleverde en te leveren zaken;
8.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd om de diensten/zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, op welke wijze dan ook te vervreemden, te bezwaren met een beperkt zekerheids- of genotsrecht, of aan het verhaal van FK te onttrekken; 
8.3 Bij niet-nakoming van zijn in dit artikel en overigens in de AV, de overeenkomst of elders opgenomen verplichtingen door opdrachtgever, is FK gerechtigd om  zonder dat een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst is vereist, de zaken die op grond van eigendomsvoorbehoud nog haar eigendom zijn, tot zich te nemen, alsmede reeds geplaatste poorten, hekken e.d. te demonteren en op te halen. Opdrachtgever is alsdan gehouden om de hieruit voor FK voortvloeiende kosten te vergoeden;
8.4 Het risico van de door FK aan, respectievelijk bij opdrachtgever te leveren respectievelijk te plaatsen diensten/zaken gaat op opdrachtgever over op het moment dat de diensten/zaken op het terrein waarop zij afgeleverd c.q. geplaatst moeten worden, zijn afgeleverd. Opdrachtgever is gehouden om voor afdoende bewaking en verzekering van de afgeleverde zaken zorg te dragen; 
9 HERROEPINGSRECHT
9.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke kopers / opdrachtgevers komt derhalve geen herroepingsrecht toe; 9.2 Opdrachtgever heeft het recht om de op afstand gesloten overeenkomst met FK binnen 14 kalenderdagen na bestelling van de dienst, maar maximaal 5 dagen voorafgaand aan de start van de dienst, zonder opgave van redenen kosteloos te ontbinden;
9.3 Opdrachtgever kan de overeenkomst ontbinden conform lid 2 van de in dit artikel gestelde termijn door een e-mail voor herroeping (digitaal) te zenden aan FK, of schriftelijk aan FK kenbaar te maken dat hij/zij van de afname van de dienst afziet. FK bevestigt bij een digitale melding de ontvangst van deze melding;
9.4 Reeds door opdrachtgever (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan opdrachtgever op dezelfde wijze als dat opdrachtgever de bestelling van de dienst heeft betaald. Het herroepingsrecht geldt niet voor overeenkomsten, na een volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als de uitvoering is gestart met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van opdrachtgever en opdrachtgever heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de FK de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd. 

10 Intellectuele eigendom
10.1 Alle afbeeldingen, beeldmateriaal, foto’s, technische tekeningen, omschrijvingen, tips, brochures, ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berusten bij FK; 10.2 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het eigendomsrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend;
10.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het oorspronkelijke karakter van de geleverde materialen.

11 Aansprakelijkheid
11.1 De bepalingen uit dit artikel zijn niet van toepassing indien opdrachtgever een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, in zoverre dat jegens die opdrachtgever de bepalingen omtrent aansprakelijkheid uit de wet gelden;
11.2 FK zal zich inspannen de dienst zo zorgvuldig en duidelijk mogelijk te leveren. FK kan geen invloed uitoefenen op het uiteindelijke gebruik van de geleverde dienst. Opdrachtgever is dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik en het resultaat van de dienst en de gevolgen van dit gebruik.
11.3 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aan de buitenkant zichtbare onderhoud van de dienst, zoals het aan de buitenkant schoonmaken van de dienst. Dit schoonmaken dient pas te gebeuren nadat de betreffende dienst met schoon water (geen hogedrukreiniging) is afgespoeld. Daarna pas kan de dienst verder worden schoongemaakt met autoshampoo, uitsluitend met behulp van een zachte borstel of spons, en niet met hogedrukreiniging of spuit, ter voorkoming van wit uitslaan en/of van beschadigingen; 
11.4 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor (het onderhoud van) het door techniek (mechanisch, elektrisch, hydraulisch of elektronisch) aangedreven openings- en sluitingssysteem van de geleverde dienst, tenzij met FK een onderhoudscontract hiervoor is afgesloten;
11.5 Wanneer er sprake is van een onderhoudscontract tussen opdrachtgever en FK ter zake het periodieke onderhoud van de techniek van het openings- en sluitingssysteem en opdrachtgever schakelt bij een storing aan dit systeem niet primair -met uitsluiting van alle anderen- FK in, maar repareert zelf of laat een derde (reparatie)werkzaamheden aan de techniek van het openings- en sluitingssysteem verrichten, dan wel pogingen hiertoe doen, dan vervalt de garantie die FK voor de geleverde dienst biedt, onmiddellijk en is opdrachtgever zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle dien ten gevolgde geleden en nog te lijden schade, zonder aanspraken te kunnen doen op FK;
11.6 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de benodigde verzekeringen zijn afgesloten. Onder de verzekeringen van FK zijn koper, diens gemachtigde en/of andere door opdrachtgever ingeschakelde derden niet gedekt; 
11.7 De totale aansprakelijkheid van FK jegens opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (incl. btw); 
11.8 De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbepalingen worden mede bedongen ten behoeve van de door FK voor de uitvoering van de dienst ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen;
11.9 Aansprakelijkheid van FK jegens opdrachtgever voor indirecte schade, daaronder in ieder geval -maar uitdrukkelijk niet uitsluitend - begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten;
11.10 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval binnen 14 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij FK meldt; 
11.11 Partijen komen overeen dat artikel 6:271 van het Burgerlijk Wetboek en de uitwerking van het daar bepaalde in de volgende artikelen zijn uitgesloten.
11.12 Buiten de in lid 7 van dit artikel genoemde gevallen rust op FK jegens opdrachtgever geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van FK;
11.13 In geval van overmacht is FK niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij opdrachtgever ontstane schade. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatieinfrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, ziekte van personeel, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in en uitvoerbelemmeringen waardoor uitvoering van de dienst redelijkerwijs niet van FK kan worden gevergd, zal de uitvoering van de dienst worden op geschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer.

12 Garantie
12.1 De door FK aan opdrachtgever verstrekte garantie voor een door FK geleverde dienst heeft een duur van één jaar na aflevering of beëindiging van deze dienst;
12.2 In afwijking van het onder 12.1 genoemde wordt er door FK geen garantie afgegeven en/of gecontinueerd in de volgende situaties:
a) wanneer de leverancier van FK geen garantie geeft op de door FK bij leverancier afgenomen dienst;
b) wanneer opdrachtgever niet volledig aan de op hem rustende verplichtingen (waaronder betaling) heeft voldaan;
c) wanneer de schade en/of het defect aan de geleverde dienst is veroorzaakt door opzet, grove schuld, onachtzaamheid, ondeskundigheid bij opdrachtgever of een door hem ingeschakelde derde; 
d) wanneer de schade zich voordoet aan een onderdeel, of voortkomt uit dit onderdeel, dat in afwijking van het advies van FK na het uitvoeren van de dienst is veranderd en/of is aangepast;
e) bij verkleuringen, kleine beschadigingen, oneffenheden en/of krasjes aan vlakke oppervlaktes (5 cm. of meer) die met poedercoating zijn behandeld en die uitsluitend zichtbaar en waarneembaar zijn bij bewolkt weer binnen een zichtstraal vanaf 10 m. afstand tot het betreffende oppervlak;
f) wanneer de schade aan de poedercoating het gevolg is van abnormaal gebruik, verwaarlozing, vervormingen van het steunoppervlak, schokken, stoten en/of botsingen van welke aard dan ook, blootstelling aan zwaar corrosieve en/of agressieve omgeving; 
g) wanneer de schade het gevolg is van een verzakking van de bodem, tenzij FK vooraf een onderzoek naar de bodemgesteldheid heeft verricht; 
12.3 Op de door FK verkochte, geleverde en/of verrichte diensten met betrekking tot poeder coaten of verzinken, wordt in afwijking van het onder 12.1 gestelde en met behoud van de uitzonderingssituaties onder 12.2 een garantie door FK afgegeven voor de duur van vijf jaar. Deze garantie wordt ieder jaar dat verstrijkt nadat de dienst is verricht met 20% verminderd, totdat na vijf jaar de garantie geheel ten einde komt.
12.4 FK zal de dienst of een betreffende deel daarvan opnieuw en correct uitvoeren of herstellen zonder hiervoor aan opdrachtgever kosten in rekening te brengen. Wanneer correctie of herstel niet meer mogelijk is, of niet langer zinvol -bijvoorbeeld wegens het tijdsverloop- kan door FK het desbetreffende factuurbedrag of een evenredig deel daarvan worden gecrediteerd respectievelijk worden gerestitueerd.
12.5 De onder punt 12.1 genoemde garantie komt geheel te vervallen, wanneer naar het oordeel van FK door opdrachtgever niet is voldaan aan de op grond van artikelen 11.3 en 11.4 van deze AV op opdrachtgever rustende verplichtingen of wanneer een situatie zich heeft voorgedaan die genoemd wordt onder 12.2.

13 Reclameren
13.1 Reclameren met betrekking tot de verrichte dienst en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na verzenddatum van de bescheiden of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij/zij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan FK te worden gemaakt; 
13.2 Reclameren als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van het reclameren met betrekking tot een bepaalde dienst, betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van FK waarop de reclamering geen betrekking heeft;
13.3 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte vergoeding, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden van de verrichte dienst of het geheel of gedeeltelijk niet (meer)uitvoeren van de dienst tegen restitutie naar evenredigheid van de door opdrachtgever reeds betaalde vergoeding.

14 Wijziging van de algemene voorwaarden
14.1 FK behoudt zich het recht voor deze AV te wijzigen of aan te vullen;
14.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van de reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging aan de opdrachtgever;
14.3 Indien opdrachtgever een wijziging van de AV niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe AV van kracht worden, de overeenkomst schriftelijk opzeggen;
14.4 Wijzigingen van ondergeschikt belang en wijzigingen vanwege een wetswijziging kunnen ten allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande verplichting om ze vooraf bekend te maken. Deze wijzigingen geven ook geen recht tot opzeggen, zoals beschreven in artikel 3 van dit artikel; 
14.5 Overdracht van de overeenkomst aan een derde is niet toegestaan dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. De toestemming zal niet op onredelijke gronden worden onthouden. Er mogen voorwaarden worden gesteld aan de overdracht.

15 Overige bepalingen
15.1 Voor zover in de overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens FK in ieder geval na het verstrijken van een (1) jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet, dat opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens FK kan aanwenden;
15.2Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van FK zal de rechten en bevoegdheden van FK onder de onderhavige overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde (n) in de onderhavige overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn, indien deze schriftelijk is gedaan; 
15.3 De bepalingen van de onderhavige overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk de bedoeling is, dat zij ook na beëindiging van de onderhavige overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen blijven binden; 
15.4 In het geval deze AV en de onderhavige overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de onderhavige overeenkomst opgenomen voorwaarden;
15.5 De overeenkomst, de AV, het verrichten van de dienst en alles wat daarmee samenhangt worden beheerst door Nederlands recht;
15.6 Voor zover de regels van dwingend recht niet anders voorschrijven, zullen alle geschillen uit of naar aanleiding van de overeenkomst, daaronder begrepen overeenkomsten die er een uitvloeisel van zijn, uitsluitend ter kennisneming in eerste instantie van de bevoegde rechter te Utrecht komen, tenzij FK het geschil aan een andere rechter heeft voorgelegd of partijen anders overeenkomen; 
15.7 Indien een bepaling in deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele AV aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

EINDE.

Kunnen wij u helpen?

Bezoek onze showroom

De Spil 16, Kootwijkerbroek
Openingstijden

Bel ons

0342 443 406 (algemeen en planning)
0342 231 231 (storingen)
0342 231 230 (offerteaanvragen)

Contact opnemen